Activiteitenverslag

Behorend bij aanvraag subsidievaststelling 2021

Het Vrelinghuis is de kliniek van de Stichting Hulpverlening bij zwangerschapsonderbreking Utrecht en heeft een vergunning conform de Wafz om zowel eerste als tweede trimester abortusbehandelingen uit te voeren.

Beschrijving van aan subsidie verbonden verplichtingen

• De administratie is overzichtelijk, controleerbaar en doelmatig ingericht
• De registratie van de verrichtingen is up to date
• Behandelingen worden alleen bekostigd vanuit de subsidie indien deze worden uitgevoerd bij personen die overeenkomstig de Wlz zijn verzekerd
• De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten worden op verantwoorde wijze bestuurd, conform de code Goed Bestuur
• De benodigde middelen voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt op verantwoorde wijze beheerd
• De jaarlijkse rapportage naar VWS vindt plaats door een register accountant

Evenals in 2020 is het toelatingsbeleid door de Corona pandemie aangepast en zijn er vele aanvullende maatregelen genomen. Veel van de voorgenomen activiteiten zijn tijdelijk opgeschort omdat alle focus uitging naar het continueren van de essentiële abortushulpverlening.

Management
Eind 2020 is i.v.m. het terugtreden van de Bestuursvoorzitter door de vernieuwde Raad van Toezicht gekozen voor een nieuwe opzet van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt nu gevormd door een directeur-bestuurder een geneesheer-directeur en een operationeel directeur.

Strategie en beleid
De abortushulpverlening is vooral afhankelijk van de ontwikkelingen in de bevolkingsgroep van vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar. De verwachte veranderingen in de leeftijdsopbouw van vrouwen in de vruchtbare leeftijd zullen leiden tot een toename van de vraag (Bron: Capaciteitsplan 2021-2024. Capaciteitsorgaan juni 2020).

Het kwaliteitsbeleid van de Stichting is gericht op het leveren en garanderen van verantwoorde zorg. De patiënte ontvangt zorg en dienstverlening conform de afspraken die binnen de Stichting zijn gemaakt en volgens professionele standaarden, wettelijke vereisten en beroepscodes. Het Vrelinghuis legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde kwaliteitsbeleid (Kwaliteitswet Zorginstellingen).

Management van medewerkers
De kliniek kent zowel een plenair overleg als een artsen-overleg. Voor de verschillende disciplines beschikt de kliniek over inwerkprogramma’s.

Samenwerkingsverbanden
Het Vrelinghuis heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Universitair Medische Centrum Utrecht (locatie AZU) en voert daar ook behandelingen uit. Zowel met de Emmakliniek te Enschede, de Abortuskliniek Almere en de Abortuskliniek Den Haag bestaat een intensieve samenwerking.